Regulamin Konkursu o nazwie:

“ ZIMOWA PIELĘGNACJA Z COSMEDICA”

I Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest E-Wellmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 12, NIP 9512512009, REGON 38779142100000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875677.

2. Administratorem danych osobowych jest firma E-Wellmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 12, NIP 9512512009, REGON 38779142100000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875677.

3. „Konkurs” - konkurs „Zimowa pielęgnacja z Cosmedica” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5. „Zwycięzca” – osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone.

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Facebook, na Fanpage’u sklepu Cosmedica, który dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/sklep.internetowy.cosmedica (dalej „Fanpage”).

3. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje, w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w treści posta konkursowego oraz na stronie

6. Konkurs trwa od 6 grudnia 2021 roku od godziny 8:00 do 15 grudnia 2021 roku do godziny 16:00. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 4 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 7 dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzców.

7. Konkurs nie jest przeprowadzany w celach zarobkowych.

III Uczestnictwo w konkursie

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, spełniła warunki niniejszego Regulaminu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy powinni posiadać adres doręczeniowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jedno gospodarstwo domowe (rozumiane jako jeden adres) może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy E-Wellmedica,członkowie najbliższych rodzin oraz osoby, które pozostają z takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Zabrania się też zgłaszania z wielu kont.

3. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie nadzorować przebieg oraz prawidłową organizację konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wskaże Zwycięzców Konkursu, wybierając najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Poprzez „zgłoszenie się” rozumiane jest zamieszczenie pod konkursowym postem komentarza, który zawierać będzie odpowiedź na pytanie konkursowe: Jaki jest Twój sposób na pielęgnację Twojego dziecka zimą?

Dokonać zakupu dowolnego produktu z kategorii “Dziecko”, Znajdującej się pod linkiem: https://sklep.cosmedica.pl/dziecko w terminie obowiązywania Konkursu, jak i akceptacja niniejszego Regulaminiu.

5. Dodanie komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w Konkursie.

IV Zasady konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, jak też w przypadku naruszenia regulaminu strony Facebook. Wykluczenie z konkursu może też nastąpić w przypadku opublikowania postów, które naruszą powszechnie obowiązujące przepisy — będą obraźliwe, naruszające dobre imię lub prawa, a także interes osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający prawa Organizatora. Usuwane będą także odpowiedzi, które naruszają prawa osób trzecich, ich dobra osobiste, będą obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy, we wskazanym terminie obowiązywania Konkursu, zrobić zakupy w sklepie internetowym https://sklep.cosmedica.pl/, zachować potwierdzenie zamówienia lub numer zamówienia oraz w poście konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe: jaki jest Twój sposób na pielęgnację Twojego dziecka zimą?

4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można przesyłać do 15 grudnia 2021 roku do godziny 16:00.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu kilka odpowiedzi, z czego tylko najnowsza będzie brana pod uwagę.

V Przyznawanie nagród:

1. Poprzez nagrody rozumie się 3 nagrody główne oraz 3 nagrody dodatkowe.

a) Nagrody główne — zestaw kosmetyków Emotopic (kremowy żel myjący 400 ml + łagodzący krem na egzemę 50 ml) o łącznej wartości: 103,50 zł brutto

b) Nagrody dodatkowe — płyn do kąpieli z pianą Sylveco o łącznej wartości: 90 zł brutto

2. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach konkursy tylko jedną nagrodę.

3. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

4. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. Trzy najciekawsze, które będą spełniały zasady niniejszego regulaminu, odpowiedzi zostaną nagrodzone zestawami głównymi, trzy inne osoby otrzymają nagrody dodatkowe. Komisja podczas oceny bierze pod uwagę kreatywność, zaangażowanie oraz zgodność z zasadami.

5. O wygranej Organizator powiadomi zwycięzców na Fanpage’u.

6. Zwycięzca zobowiązany będzie, by w ciągu 7 dni skontaktować się w wiadomości prywatnej z Organizatorem w celu przekazania mu danych osobowych, niezbędnych do wysłania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

7. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi potwierdzenia złożenia zamówienia lub numeru zamówienia w wiadomości prywatnej potwierdzając tym samym zgodność z regulaminem konkursowym.

8. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród Zwycięzcom w terminie do 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy za pośrednictwem Kuriera. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki, wynikające z przyczyn po stronie dostawcy. Nie odpowiada także za niedostarczenie przesyłki w przypadku, gdy Zwycięzca podał błędny lub niepełny adres.

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania wszystkich nagród w momencie, w którym pojawi się za mała liczba zgłoszeń.

11. Utrata prawa do nagrody następuje w momencie, w którym:

a. Zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody,

b. Kontakt ze Zwycięzcą nie będzie możliwy z przyczyn Zwycięzcy,

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców konkursu.

d. Zwycięzca nie spełni warunków zawarty w Regulaminie.

12. Każda próba oszustwa w Konkursie skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału.

VI Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu organizowanego przez E-Wellmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 12, NIP 9512512009, REGON 38779142100000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875677, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, które Uczestnik podał podczas zamieszczenia odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz w formularzu, czyli imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu, są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, są wykorzystywane jedynie w celu wyboru Zwycięzcy, wyłonienia Zwycięzcy, publikacji informacji o Zwycięzcy na Fanpage’u, podczas ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją Konkursu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnik ma prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

c. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w przypadku szczególnej sytuacji życiowej osoby, której dane są przetwarzane. Realizacja powyższych praw przez Uczestnika może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości poczty e-mail na adres mailowy Organizatora:

d. wniesienia skargi w przypadku, w którym uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane przez Administratora innym podmiotom na potrzeby Konkursu — przewoźnikom oraz podmiotom, które obsługują Organizatora prawie i księgowo.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wygasną ewentualne roszczenia związane z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców przechowywane będą w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VII Zgoda na publikację

1. Uczestnik, w momencie wysłania zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że posiada pełne prawo do publikowania treści oraz wyraża zgodę na to, by E-Wellmedica wykorzystała je w celach promocyjnych.

2. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej związanych z nadesłanych zgłoszeniem.

3. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, udziela E-Wellmedica licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych.

VIII Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora konkursu przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż 22.12.2021 r.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi konkursu.

3. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

IX Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym nie ma możliwości powiadomić Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub w przypadku niedostarczenia nagrody z winy Zwycięzcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. tj. z 2018, poz. 165).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021.