Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI APTEKI INTERNETOWEJ

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów pozyskanych za pośrednictwem Strony Apteki Internetowej prowadzonej przez E-Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem www.apteka.cosmedica.pl(zwanej dalej: „ Apteką Internetową”).

 2. Właścicielem Apteki Internetowej i jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów
  jest E-Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823, Warszawa), ul. Osmańska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688487, NIP: 9512442243, REGON: 367900908, o kapitale zakładowym 5.000 zł (zwana dalej: „E-Cosmedica Sp. z o.o.”, „ Administratorem”).

 3. Dane osobowe zbierane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanym dalej: „ RODO”).

 4. E-Cosmedica Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Aptekę Internetową, jak również dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych osobowych Klientów.

 5. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z
  E-Cosmedica Sp. z o.o. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:

  1. E-mail: bok@aptekacosmedica.pl (w temacie „DANE OSOBOWE”),

  2. Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście na adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Poleczki Business Park C1 (z dopiskiem „DANE OSOBOWE”).

§ 1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, (zwanych dalej łącznie: „Klientami”).

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Aptece Internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. składania zamówienia w Aptece Internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, jak również w celu przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego, w tym obowiązku archiwizacyjnego, obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, generowania faktur za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 5. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych przez Klientów roszczeń, w tym roszczeń z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO);

 6. prowadzenia działalności operacyjnej, w celach archiwalnych (dowodowych), w celach ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, monitorowania jakości usług oraz badania satysfakcji Klientów, ułatwiania korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podejmowania działań mających na celu poprawę funkcjonalności tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta w Aptece Internetowej, Klient podaje następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail;

  2. dane adresowe:

 1. kod pocztowy i miejscowość;

 2. kraj (państwo);

 3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu.

 1. W przypadku składania zamówienia w Aptece Internetowej, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;

 2. dane adresowe:

 1. kod pocztowy i miejscowość;

 2. kraj (państwo);

 3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 1. imię i nazwisko;

 2. numer telefonu.

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy

 2. numer NIP.

 1. Mając na uwadze okoliczność, że zakupiony w Aptece Internetowej Towar może wskazywać na stan zdrowia Klientów, E-Cosmedica Sp. z o.o. przetwarza również dane wrażliwe Klientów w postaci informacji dotyczących stanu zdrowia lub informacji dotyczących przepisanych leków, jak również wyrobów medycznych, środków spożywczych wzbogaconych o witaminy, składniki mineralne lub inne substancje, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, a także dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementów diety (nazwę, postać, dawkę, ilość).

 2. W przypadku skorzystania z dobrowolnej usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, jak również w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia z tytułu rękojmi za wady (reklamacji), powyższy zakres danych może być dodatkowo poszerzony o numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności (w przypadku dokonania przez Klienta płatności w formie przelewu bankowego).

 4. Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 6.

 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Apteki Internetowej, czas korzystania ze Strony Apteki Internetowej.

 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Apteki Internetowej.

 7. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 8. Przekazanie danych osobowych do E-Cosmedica Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są upoważnionym pracownikom i współpracownikom
  E-Cosmedica Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Klienta mogą być również udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub stronom trzecim wspierającym procesy biznesowe Administratora oraz świadczącym usługi związane z jego bieżącą działalnością, w tym dostawcom usług, z których E-Cosmedica Sp. z o.o. korzysta przy prowadzeniu Apteki Internetowej.

 3. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, bądź podlegają poleceniom E-Cosmedica Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to wówczas podmioty przetwarzające), bądź też samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (są to wówczas administratorzy):

 1. Podmioty przetwarzające: E-Cosmedica Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie E-Cosmedica Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Aptece Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 2. Administratorzy: E-Cosmedica Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie są więc przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (poza EOG).

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez E-Cosmedica Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić E-Cosmedica Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez E-Cosmedica Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. firmie kurierskiej;

 2. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Apteki Internetowej do preferencji Klientów, a także w celu administrowania Apteką Internetową.

 3. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) i wyrazi na to zgodę, na jego adres e-mail E-Cosmedica Sp. z o.o.. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Aptece Internetowej.

 4. W przypadku skierowania żądania E-Cosmedica Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Klientów uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3

Mechanizm cookies, adres IP

  1. Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez E-Cosmedica Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Aptekę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Aptekę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.

  2. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  1. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

 1. uwierzytelniania Klienta w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Apteki, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  1. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. popularyzacji Apteki Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 3. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

  1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Apteki Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Apteki Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  2. E-Cosmedica Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Aptekę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez E-Cosmedica Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Apteki Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Apteki Internetowej.

  3. Apteka Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił E-Cosmedica Sp. z o.o.

 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem E-Cosmedica Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli E-Cosmedica Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług E-Cosmedica Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Apteki Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze E-Cosmedica Sp. z o.o. , a także badanie satysfakcji.

 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (podstawa prawna: art. 17 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu E-Cosmedica Sp. z o.o. podlega;

  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, E-Cosmedica Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega E-Cosmedica Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług E-Cosmedica Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas E-Cosmedica Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 RODO).

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 7 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO).

  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie .csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 2. Wymienione powyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach
  E-Cosmedica Sp. z o.o. może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia, przy czym odmowa uwzględnienia żądania nastąpi po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, E-Cosmedica Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 4. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5

Profilowanie

 1. Mając na uwadze obowiązek informowania Klientów o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz obowiązek wskazania istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą, E-Cosmedica Sp. z o.o. wskazuje niniejszym na informacje dotyczące możliwego profilowania.

 2. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. W przypadku Apteki Internetowej, może ono służyć w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 3. E-Cosmedica Sp. z o.o. może wykorzystać dane osobowe Klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań E-Cosmedica Sp. z o.o. nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpłynąć - nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Profilowanie w Aptece Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Klienta na stronie Apteki Internetowej, np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Aptece Internetowej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych przez Klienta zakupów w Aptece Internetowej. Proces ten służy jedynie do zbudowania profilu Klienta oraz analizy tego profilu.

 5. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez E-Cosmedica Sp. z o.o. produktów lub usług do potrzeb Klienta. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy E-Cosmedica Sp. z o.o. poznają preferencje Klienta, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Klienta, lub też personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za jego odrębną zgodą.

 6. Efektem korzystania przez E-Cosmedica Sp. z o.o. z profilowania w Aptece Internetowej może być np. przyznanie oraz przesłanie Klientowi kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonym zamówieniu, przesłanie propozycji Towarów, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Klienta, lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Apteki Internetowej. Mimo profilowania, to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Aptece Internetowej.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (prawo do sprzeciwu, o którym mowa w § 4 ust. 2 powyżej).

§ 6

Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. E-Cosmedica Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aptece Internetowej. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

 3. E-Cosmedica Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz unijnego z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym E- Cosmedica Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków związanych z przetwarzaniem przez
  E-Cosmedica Sp. z o.o. danych osobowych, jak również z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:

  1. e-mail: bok@aptekacosmedica.pl (w temacie „DANE OSOBOWE”),

  2. poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście na adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Poleczki Business Park C1 (z dopiskiem „DANE OSOBOWE”).

 4. Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez E-Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: www.sklep.cosmedica.pl (zwanym dalej: „ Sklepem Internetowym”).

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych Klientów jest E-Cosmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-823, Warszawa) przy ul. Osmańskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688487, , NIP: 9512442243, REGON: 367900908, o kapitale zakładowym 5.000 zł (zwana dalej: „E-Cosmedica Sp. z o.o.”, „ Administratorem”).

 3. Dane osobowe zbierane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „ RODO”).

 4. E-Cosmedica Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, jak również dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych osobowych Klientów.

 5. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z
  E-Cosmedica Sp. z o.o. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:

  1. E-mail: bok@sklepcosmedica.pl (w temacie „DANE OSOBOWE”),

  2. Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście na adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Poleczki Business Park C1 (z dopiskiem „DANE OSOBOWE”).

§ 1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, (zwanych dalej łącznie: „Klientami”).

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w przypadku:

  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, jak również w celu przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  4. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego, w tym obowiązku archiwizacyjnego, obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, generowania faktur za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  5. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych przez Klientów roszczeń, w tym roszczeń z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO);

  6. prowadzenia działalności operacyjnej, w celach archiwalnych (dowodowych), w celach ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, monitorowania jakości usług oraz badania satysfakcji Klientów, ułatwiania korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podejmowania działań mających na celu poprawę funkcjonalności tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail;

  2. dane adresowe:

 1. kod pocztowy i miejscowość;

 2. kraj (państwo);

 3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu.

 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail;

  2. dane adresowe:

 1. kod pocztowy i miejscowość;

 2. kraj (państwo);

 3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu.

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  1. firmę Przedsiębiorcy;

  2. numer NIP.

 2. W przypadku skorzystania z dobrowolnej usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, jak również w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia z tytułu rękojmi za wady (reklamacji), powyższy zakres danych może być dodatkowo poszerzony o numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności (w przypadku dokonania przez Klienta płatności w formie przelewu bankowego).

 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 6.

 5. Podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Sklepu Internetowego, czas korzystania ze Sklepu Internetowego.

 6. Dane wrażliwe przekazane przez Klienta w formularzu kontaktowym podlegać będą niezwłocznemu usunięciu.

 7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 8. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 9. Przekazanie danych osobowych do E-Cosmedica Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są upoważnionym pracownikom i współpracownikom E-Cosmedica Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Klienta mogą być również udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub stronom trzecim wspierającym procesy biznesowe Administratora oraz świadczącym usługi związane z jego bieżącą działalnością, w tym dostawcom usług, z których korzysta E-Cosmedica Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

 3. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, bądź podlegają poleceniom E-Cosmedica Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to wówczas podmioty przetwarzające), bądź też samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (są to wówczas administratorzy):

  1. Podmioty przetwarzające: E-Cosmedica Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie E-Cosmedica Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

  2. Administratorzy: E-Cosmedica Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie są więc przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (poza EOG).

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez E-Cosmedica Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić E-Cosmedica Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć , a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez E-Cosmedica Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. firmie kurierskiej;

 2. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także w celu administrowania Sklepem Internetowym.

 3. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) i wyrazi na to zgodę, na jego adres e-mail E-Cosmedica Sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 4. W przypadku skierowania żądania, E-Cosmedica Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Klientów uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez E-Cosmedica Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 2. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 3. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. E-Cosmedica Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez E-Cosmedica Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 3. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił E-Cosmedica Sp. z o.o.

 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez E-Cosmedica Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem E-Cosmedica Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli E-Cosmedica Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług E-Cosmedica Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze E-Cosmedica Sp. z o.o. , a także badanie satysfakcji.

 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (podstawa prawna: art. 17 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu E-Cosmedica Sp. z o.o. podlega;

  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, E-Cosmedica Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega E-Cosmedica Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług E-Cosmedica Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas E-Cosmedica Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 RODO).

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO).

 1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 7 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO).

 1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie .csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, E-Cosmedica Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań E-Cosmedica Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. Wymienione powyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach E-Cosmedica Sp. z o.o. może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia, przy czym odmowa uwzględnienia żądania nastąpi po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5

Profilowanie

 1. Mając na uwadze obowiązek informowania Klientów o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz obowiązek wskazania istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą, E-Cosmedica Sp. z o.o. wskazuje niniejszym na informacje dotyczące możliwego profilowania.

 2. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. W przypadku Sklepu Internetowego, może ono służyć w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 3. E-Cosmedica Sp. z o.o. może wykorzystać dane osobowe Klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań E-Cosmedica Sp. z o.o. nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób na nich wpłynąć - nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Klienta na stronie Sklepu Internetowego, np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Proces ten służy jedynie do zbudowania profilu Klienta oraz analizy tego profilu.

 5. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez E-Cosmedica Sp. z o.o. produktów lub usług do potrzeb Klienta. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy E-Cosmedica Sp. z o.o. poznają preferencje Klienta, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Klienta, lub też personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za jego odrębną zgodą.

 6. Efektem korzystania przez E-Cosmedica Sp. z o.o. z profilowania Sklepie Internetowym może być np. przyznanie oraz przesłanie Klientowi kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonym zamówieniu, przesłanie propozycji Towarów, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Klienta, lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania, to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (prawo do sprzeciwu, o którym mowa w § 4 ust. 2 powyżej).

§ 6

Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. E-Cosmedica Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. E-Cosmedica Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. E-Cosmedica Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

 3. E-Cosmedica Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz unijnego z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym E- Cosmedica Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków związanych z przetwarzaniem przez
  E-Cosmedica Sp. z o.o. danych osobowych, jak również z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych:

  1. e-mail: bok@sklepcosmedica.pl (w temacie „DANE OSOBOWE”),

  2. poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście na adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Poleczki Business Park C1 (z dopiskiem „DANE OSOBOWE”).

 4. Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel